Reactie House of RTS op bespreking plan in raadscommissie Ruimte

Op 5 juli heeft de raadscommissie Ruimte aan wethouder Christian Braak gevraagd om, onder leiding van een onafhankelijk mediator, nog een keer samen met House of RTS en de omwonenden ‘aan de koffietafel’ te gaan zitten. Dit om te kijken of er nog een aanpassing van het huidige plan mogelijk is waar partijen het eens over kunnen worden. In een volgende vergadering van de raadscommissie kan dan opnieuw besproken worden of de raad kan worden geadviseerd om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ tegen de wijziging van het bestemmingsplan af te geven. Die wijziging is nodig omdat het huidige bestemmingsplan, naast de reeds toegestane maatschappelijke bestemming, geen woningbouw mogelijk maakt.

De commissie is overwegend positief over de inhoudelijke opzet en intenties van het plan, maar vindt dat ‘de participatie’ met omwonenden nog niet is afgerond. Ook is de commissie er niet van overtuigd dat het aantal van 7 extra parkeerplaatsen, boven de door de raad in het najaar van 2017 vastgestelde parkeernormen, klopt en toereikend is. 

Wethouder Christian Braak van GroenLinks heeft in zijn reactie aan de commissie aangegeven dat hij, met behulp van een mediator onder verantwoordelijkheid van de gemeente, wil kijken of House of RTS nog aanpassingen aan het plan kan doen die enerzijds voldoen aan de wensen van de omwonenden en anderzijds voor initiatiefnemer financieel haalbaar zijn. 

Concreet betekent dit dat realisatie van het project vertraagd zal worden met als gevolg extra voorbereidingskosten en mogelijk ook hogere bouwkosten.